e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137) organami wojewódzkiego sądu administracyjnego są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Prezes Sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądu;
 3. pełni czynności administracji sądowej i inne czynności przewidziane w ustawie;
 4. jest przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Sędziów oraz Kolegium Sądu.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów:

 1. rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności sądu;
 2. wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 3. ustala skład liczbowy Kolegium Sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie;
 4. rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.

W skład Zgromadzenia Ogólnego Sędziów wchodzą wszyscy sędziowie orzekający w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

Kolegium Sądu:

 1. ustala podział czynności w sądzie i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom i asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym i starszym referendarzom sądowym;
 2. rozpatruje sprawy przedstawiane Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów;
 3. rozpatruje inne sprawy przedstawione przez Prezesa Sądu lub z własnej inicjatywy.

W skład Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wchodzą:

 1. Prezes WSA sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak - przewodnicząca
 2. sędzia WSA Joanna Cylc-Malec
 3. sędzia WSA Małgorzata Fita
 4. sędzia WSA Robert Hałabis
 5. sędzia WSA Andrzej Niezgoda.

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu