e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

 

Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie z dnia 18 stycznia 2022 r.

W związku z licznymi pytaniami o uzasadnienie orzeczenia wydanego w sprawie sygn. akt II SA/Lu 300/21 (ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Górek Czechowskich”) Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie informuje, że jest ono dostępne w bazie orzeczeń sądów administracyjnych: www.orzeczenia.nsa.gov.pl

 

 

 

 

Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie z dnia 15 grudnia 2021 r.

Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r zostały ogłoszone wyroki w sprawach skarg na uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. nr 283/VIII/2019 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin „Górki Czechowskie”, w sprawach:

  1. sygn. akt II SA/Lu 300/21 ze skargi Wojewody Lubelskiego oraz
  2. sygn. akt II SA/Lu 404/20 ze skargi osoby fizycznej,

rozpoznanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na posiedzeniu jawnym w dniu 1 grudnia 2021 r.

W pierwszej ze spraw, sygn. akt II SA/Lu 300/21, Sąd stwierdził niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały wraz z załącznikami w części dotyczącej działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1/8, 1/12, 1/14, 1/15, 1/26, 1/28, 1/29, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/37, 182/ 1/175 i 4 położonych w Lublinie obręb 4 Czechów II.

W ustnych motywach tego wyroku Sąd wskazał, że przy wydawaniu zaskarżonej uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin doszło do naruszenia zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz obowiązku uwzględnienia przy uchwalaniu studium uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska, przyrody i krajobrazu. Zostało to spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze tym, że organ przy uchwalaniu studium poprzestał na wykorzystaniu nieaktualnych opracowań ekofizjograficznych. Po drugie tym, że organ uchwalił studium pomimo, że w tym czasie trwały już, lecz nie zostały jeszcze zakończone prace związane z opracowaniem kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej oraz waloryzacji środowiska Górek Czechowskich. Naruszenie to miało charakter istotnego naruszenia zasad sporządzania studium w rozumieniu art. 28 u.p.z.p. Tak bowiem należy kwalifikować naruszenia podstawowej w swej istocie zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd – na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. – stwierdził, że zaskarżone studium wydane zostało z naruszeniem prawa w części odnoszącej się do działek ewidencyjnych wymienionych w sentencji. Sąd w tym zakresie związany był skargą Wojewody Lubelskiego, który w taki właśnie sposób zaskarżył studium. Działki te składają się na obszar Górek Czechowskich, w tym w szczególności teren czterech wysoczyzn przewidzianych w studium do zabudowy usługowej oraz wielorodzinnej oraz centralny – środkowy obszar Górek Czechowskich, biegnący środkiem tego terenu w kierunku północnym.

Pisemne uzasadnienie wyroku zostanie sporządzone z urzędu i doręczone stronom postępowania oraz udostępnione po jego sporządzeniu w bazie orzeczeń sądów administracyjnych: www.orzeczenia.nsa.gov.pl

W drugiej sprawie, sygn. akt II SA/Lu 404/20, Sąd oddalił skargę. Orzeczenie podlega uzasadnieniu na wniosek stron postępowania.

Orzeczenia wydane w obu sprawach nie są prawomocne. Przysługuje od nich prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu