e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Wkrótce na wokandzie

 

Rzecznik prasowy sądu informuje, że na 29 czerwca 2021 r. został wyznaczony termin rozpoznania sprawy sygn. akt II SA/Lu 300/21 ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – "Górek Czechowskich”. Sprawa zostanie rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w składzie 3 sędziów (art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.). Termin rozpoznania sprawy uległ zmianie - więcej w komunikacie Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie.


Pragnę jednocześnie przypomnieć, że rozpoznanie sprawy jest wynikiem uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. akt II OSK 977/20, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 grudnia 2019 r. w Lublinie w sprawie sygn. akt II SA/Lu 602/19, którym stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie załącznika nr 2 stanowiącego tekst studium pn. Część II – Kierunki, 3. Rejon III – Północny pkt 1 lit. i) osiedle Górki Czechowskie (Czechów Północny, Czechów Południowy), w części dotyczącej sformułowań: „tereny zabudowy wielorodzinnej w rejonie ul. Koncertowej i ul. Poligonowej, tereny zabudowy wielorodzinnej /usługowej w rejonie A. Zelwerowicza, ul. Poligonowej, ul. Koncertowej oraz planowanych ulic (na przedłużeniu Al. Kompozytorów Polskich i ul. W. Żywnego, tereny zabudowy wielorodzinnej /jednorodzinnej w rejonie ul. Poligonowej oraz planowanych dróg (na przedłużeniu Al. Kompozytorów Polskich i ul. W. Żywnego), tereny zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. I. Solarza, ul. Partyzantów, ul. J. Dudzińskiego, ul. E. Czaplińskiego (dawniej ul. M. Wójtowicza), ul. F. Arnsztajnowej, ul. Kpt W. Raginisia, ul. Ppor. J. Bołbotta, ul. H. Halickiego i ul. K. Staczyńskiego” oraz stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie części graficznej opisanej w załączniku nr 2 uchwały pod nazwą „Część II – Kierunki - mapa zbiorcza”, w części obejmującej obszary określone w pkt I sentencji, oznaczone kolorami: brązowo-czerwonym, opisanym w legendzie jako tereny zabudowy wielorodzinnej/usługowej, brązowo-beżowym, opisanym w legendzie jako tereny zabudowy wielorodzinnej/jednorodzinnej.
 

Naczelny Sąd Administracyjny przekazując sprawę Sądowi do ponownego rozpoznania wskazał, że rozpoznając ponownie sprawę Sąd I instancji dokona oceny zasadności podniesionego w skardze zarzutu naruszenia przy sporządzaniu studium wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zasady proporcjonalności i art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Te argumenty, które wskazane zostały w zaskarżonym wyroku oparte były bowiem na błędnym założeniu, że cały obszar Górek Czechowskich zawiera się w obszarze ESOCH i jako takie nie dawały podstaw do przyjęcia, że przy sporządzaniu Studium doszło do naruszenia zasady proporcjonalności.


Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, „studium dopuszczając zabudowę na terenie 4 wysoczyzn Górek Czechowskich odpowiada potrzebie wyważenia spornych interesów, publicznego i prywatnego, występującego na tym terenie. Wniosek właściciela tego terenu obejmował chęć zabudowy wszystkich 6 wysoczyzn na terenie Górek Czechowskich. Organ planistyczny uwzględnił jego wniosek tylko w części, bowiem w stosunku do dwóch wysoczyzn w części południowo-wschodniej odmówił zabudowy w całości, a nadto ograniczył zasięg zabudowy na kolejnych dwóch wysoczyznach. Nie można też pominąć, że na mocy umowy z właścicielem terenów na terenie Górek Czechowskich Miasto stało się właścicielem 75 ha gruntów, gdzie powstaną zieleńce, parki i boiska, których wybudowanie kwotą 10 mln zł sfinansuje prywatny inwestor. Uchroniono w ten sposób ten teren przed zagospodarowaniem, które nie odpowiadałoby polityce przestrzennej miasta. Udało się zatem pogodzić interes prywatny właściciela gruntu umożliwiając mu zabudowę stanowiących jego własność terenów w ograniczonym zakresie, a jednocześnie pozyskując tereny zielone, odpowiedziano na potrzeby interesu społecznego. Pod zabudowę z ponad 100 ha Górek Czechowskich należących do inwestora trafiło jedynie 25%, a 75% uzyskało Miasto z przeznaczeniem na tereny zielone. Co ważne, tereny zielone zostaną zagospodarowane, a więc zdegradowany i zarośnięty teren poligonu ma szanse stać się terenem zieleni urządzonej z w niewielkim stopniu zabudowanymi enklawami”.
 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu