e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Na podstawie Zarządzenia Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie w sekretariatach sądowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

- repertoria;

- zbiory wokand;

- skorowidze alfabetyczno-numerowe;

- księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki).

Wymienione wyżej urządzenia ewidencyjne mają charakter techniczno – organizacyjny i służą do rejestrowania spraw i czynności sądu.

Repertoria służą do ewidencjowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią one również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt. Do każdego repertorium prowadzi się skorowidz alfabetyczno-numerowy. W każdym wydziale prowadzi się wykaz spraw, w których postępowanie zawieszono oraz kontrolkę wysyłanych akt. Kierownik sekretariatu prowadzi w porządku chronologicznym zbiór wokand z rozpraw oraz zbiór wokand z posiedzeń niejawnych. Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone – poza wymienionymi – również inne księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.

Dane zawarte w repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

 

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie reguluje Zarządzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych.

 

Zarządzenie Nr 13
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) w związku z art. 6 ust. 1 i 2 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Dokumentacja powstająca w wyniku działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, w których powstają materiały archiwalne podlegające przekazaniu do archiwów państwowych, po wykorzystaniu w bieżącej działalności komórek organizacyjnych, jest przechowywana w archiwach zakładowych.

2. Organizację i zakres działania archiwów zakładowych oraz sposób postępowania z dokumentacją przyjmowana na przechowanie oraz pozostającą w przechowaniu archiwum zakładowego określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Nadzór bezpośredni nad realizacją postanowień zarządzenia powierza się w odniesieniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Szefowi Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w odniesieniu do wojewódzkich sądów administracyjnych - prezesom tych sądów.

2. Nadzór zewnętrzny nad działalnością archiwum zakładowego sprawuje właściwe archiwum państwowe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu