e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Organizacja pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

oraz zasady bezpieczeństwa w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

 

Organizacja pracy

 

Działalność orzecznicza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie prowadzona jest na rozprawach wyznaczonych na podstawie art. 15zzs4 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz na posiedzeniach niejawnych wyznaczanych na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 tej ustawy lub w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.).

Rozprawy wyznaczone na podstawie art. 15zzs4 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w brzmieniu nadanym przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1090) – odbywają się w budynku Sądu w oddzielnych salach dla Sądu i stron postępowania.

 

Zasady bezpieczeństwa

 

Wszystkie osoby wchodzące do budynku Sądu, zobowiązane są do:

  1. dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją;
  2. korzystania z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);
  3. poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała;
  4. zachowania co najmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób w miejscach ogólnodostępnych.

Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała (od 37,5oC), jak też osoby, które nie zastosują się do określonych wyżej wymogów.

 

Przyjmowanie interesantów i dostęp do akt

 

Przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów, Kierowników Oddziałów w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.wsa.lublin.gov.pl w zakładce „Dostęp elektroniczny”. Przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt odbywa się po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej terminu spotkania.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
ul. M.C. Skłodowskiej 40
20-029 Lublin

tel. 81 53 10 728, fax 81 53 10 710

Godziny urzędowania Sądu 715-1515

Biuro Podawcze/Obsługa Interesantów

Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu (pokój 17)
tel. 81 53 10 728,
e-mail
informacja@lublin.wsa.gov.pl

Czytelnia akt (pokój 17)
tel. 81 53 10 728

e-mail informacja@lublin.wsa.gov.pl

Akta spraw są udostępniane do wglądu w godzinach 800-1500.

Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających, możliwość ich udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni poprzedzających rozprawę należy uzgodnić z sekretariatem wydziału.

Istnieje możliwość telefonicznego i mailowego ustalenia terminu zapoznania się z aktami sprawy.

Sekretariat Prezydialny
tel. 81 53 10 700 
e-mail: sekretariat@lublin.wsa.gov.pl

 

KASA

czynna w godzinach od 715 do 1300

KONTO BANKOWE NBP Oddział Okręgowy w Lublinie
68 1010 1339 0092 4722 3100 0000

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu